ನಮ್ಮನು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಗಿನ ಓರೆ ಕೋರೆಯನು ತಿದ್ದಲು, ಬ್ಲಾಗಿಗೆನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು.. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹವನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪಲು - ಇ ಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ - kannada.info@gmail.com |.

Thursday, October 31, 2013

~pulse

ಅವಮಾನದ ಪರಿದಿ
ಹರಿದಿದೆ...
ಇನ್ನಾದರು
ಜೊಲ್ಲ ಸೂಸಿ
ನೆಕ್ಕಿ ನೆಲವಿಡಿದು
ಸತ್ತೋಗುವೆ...

ಸಾಕು ಅವಮಾನದ ಸನ್ಮಾನನನ.....

~pulse

No comments:

Post a Comment