ನಮ್ಮನು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಗಿನ ಓರೆ ಕೋರೆಯನು ತಿದ್ದಲು, ಬ್ಲಾಗಿಗೆನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು.. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹವನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪಲು - ಇ ಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ - kannada.info@gmail.com |.

Sunday, October 27, 2013

ಟೀಚರ್

DzÀ±Àð ²PÀëPÀgÉAzÀgÉà AiÀiÁgÀÄ?
UÀÄgÀÄ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ°è UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Æ EvÀgÀjUÉ DzÀ±ÀðªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ¸ÀªÀiÁd §AiÀĸÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀAvÉ £ÀªÀÄä EwºÁ¸ÀzÀ°è DV ºÉÆÃzÀ UÀÄgÀÄUÀ¼À §UÉÎ w½AiÀÄĪÀzÀÄ. E¥ÀàvÀÄÛ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¸ÀºÁ UÀÄgÀÄ«UÉ CzÉà jÃwAiÀÄ ªÀĺÀvÀé EvÀÄÛ. DzÀgÉà EwÛaãÀ ¢£ÀUÀ¼À°è UÀÄgÀÄ«£À §UÉÎ ªÉÆzÀ°zÀݵÀÄÖ UËgÀªÀ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ E®è ªÀÄvÀÄÛ CzÀÄ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÁÛ EzÉ. ¸ÀªÀiÁd ¸ÀºÁ »AzÉ EzÀÝ UÀÄgÀÄ«£ÀAvÉ FVãÀ ²PÀëPÀ£ÀÄß C¥ÉÃPÉë ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛªÀ®è. J¯Áè PÉëÃvÀæUÀ¼À°èAiÀÄÆ CªÀÄƯÁUÀæ §zÀ¯ÁªÀuÉ DUÀÄwÛzÉ CzÀgÀAvÉ ²PÀët PÉëÃvÀæªÀÇ §zÀ¯ÁUÀÄvÁÛ EAzÀÆ ¥ÀÆwðAiÀiÁV ªÀåªÀºÁjPÀªÁVzÉ. CzÀPÉÌ vÀPÀÌAvÉ UÀÄgÀÄ«£À PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀuÉ §zÀ¯ÁVgÀĪÀÅzÀÄ. »A¢£À UÀÄgÀÄ EvÀgÀjUÉ ªÀiÁzÀjAiÀiÁVzÀÝ DzÀgÉà EA¢£À PÉ®ªÀÅ UÀÄgÀĪÀ£ÀÄß ªÀiÁzÀjAiÀiÁVj¹PÉÆAqÀgÉ CzÀQÌAvÀ zÀÄgÀAvÀ E£ÉÆßA¢®è. ²PÀëPÀ ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ²PÀëPÀªÀUÀð¢AzÀ ¤ÃjQë¸ÀĪÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ, ²PÀëPÀgÀÄ EgÀĪÀ jÃw F §UÉÎ CªÀ¯ÉÆÃQ¸À ¨ÉÃPÁzÀ CUÀvÀå«zÉ.
ªÀÄPÀ̽UÉ GvÀÛªÀÄ ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß w½¸À¨ÉÃPÁzÀ J®ègÀÆ ªÉÆzÀ®Ä vÁªÀÅ ªÀAiÀÄåQÛPÀªÁV £ÉÊwPÀªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. CzÀÄ »A¢£À ²PÀëPÀgÀ°è EvÀÄÛ CªÀjUÉ ¸ÀªÀiÁdzÀ UËgÀªÀ EvÀÄÛ. DzÀgÉà EAzÀÄ ²PÀëPÀ ºÀÄzÉÝ PÉÆqÀÄPÉƼÀÄîªÀ ªÀåªÀºÁgÀPÉÌ ¹Ã«ÄvÀªÁVzÉ. ²PÀëPÀgÀ ªÀAiÀÄåQÛPÀ fêÀ£À vÉgÉzÀ ¥ÀĸÀÛPÀzÀAvÉ EgÀ¨ÉÃPÀÄ. CzÀÄ G½¢ªÀjUÉ ªÀiÁzÀjAiÀiÁUÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ ªÀiÁvÀÄ EvÀÄÛ DzÀgÉà EAzÀÄ ²PÀëPÀgÀÄ ºÉüÀĪÀÅzÉà ¨ÉÃgÉ ±Á¯Á CªÀ¢üAiÀÄ°è £Á£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀÄªÉ G½zÀ CªÀ¢ü CzÀÄ £À£Àß ªÀAiÀÄåQÛPÀ JAzÀÄ ºÉüÀĪÀgÀÄ. DzÀgÉà ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀåQÛ AiÀiÁgÉà DzÀgÀÆ CªÀgÀÄ ªÉÆzÀ®Ä ªÀAiÀÄåQÛPÀªÁV £ÉÊwPÀgÁVgÀ¨ÉÃPÁzÀ CUÀvÀå«zÉ. PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀĪÀ ªÉüÉUÉ ªÀiÁvÀæ £ÁªÀÅ §zÀÝgÁzÀgÉà CzÀÄ MAzÀÄ ªÀåªÀºÁgÀªÉà «£ÀºÁ ¸ÉêÉAiÀÄ®è JA§ÄzÀ£ÀÄß CxÀðªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ CUÀvÀå«zÉ.
F jÃwAiÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ DUÀÄvÁÛ EzÀÝgÀÆ £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ°è E£ÀÆß ¥ÁæªÀiÁtÂPÀªÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ²PÀëPÀgÀÄ EgÀĪÀgÀÄ JA§ÄzÀÄ ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀzÀ ¸ÀAUÀwAiÀiÁVzÉ. DzÀgÉà ¸ÀA¥ÀÆtð ²PÀët ªÀåªÀ¸ÉÜAiÉÄà ªÀåªÀºÁjPÀªÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ²PÀëPÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ GvÀÛªÀÄgÀÄ JAzÀÄ »A¢£À UÀÄgÀÄUÀ½UÉ ºÉÆð¹ ºÉüÀĪÀÅzÀQÌAvÀ ¸ÀzÀåzÀ°è PÉ®ªÀÅ ²PÀëPÀgÀ°è PÀAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀ UÀÄt ªÀÄvÀÄÛ ªÀvÀð£ÉUÀ¼À£ÀÄß F PɼÀUÉ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. AiÀiÁgÀÄ DzÀ±Àð GvÀÛªÀÄ ²PÀëPÀgÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß CªÀgÀªÀgÀ «ªÉÃZÀ£ÉUÉ ©qÀ¯ÁVzÉ.
AiÀiÁgÀÄ DzÀ±Àð ²PÀëPÀ?
±Á¯É EgÀĪÀ Hj£À°è EgÀĪÀªÀgÀÄ
¥ÀlÖtzÀ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀÄ. ±Á¯ÉUÉ §gÀĪÀªÀgÀÄ.
vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß vÀªÀÄä ±Á¯ÉUÉ PÀ½¸ÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀÄ
£À£Àß ¸ÉÃªÉ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉUÉ £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÁ£ÉäAlUÉ K£ÀÄߪÀªÀgÀÄ
²PÀëPÀ ªÀÈwÛAiÉÆAzÉ GzÉÆåÃUÀ. CzÀgÀ°è ¥ÁæªÀiÁtÂPÀªÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛgÀĪÀgÀÄ
²PÀëPÀ ªÀÈwÛ eÉÆvÉUÉ §rØ ªÀåªÀºÁgÀ, PÀ®Äè PÀtÂ, PÀnÖUÉ ªÀåªÀºÁgÀ, UÀÄwÛUÉ PÁAiÀÄð, ºÉAqÀzÀ ªÁå¥ÁgÀ EªÉ®èªÀÅ EgÀĪÀÅzÀÄ.
AiÀiÁªÀÅzÉà AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀıÀ¹éUÉƽ¸À®Ä ¥ÁæªÀiÁtÂPÀªÁV ¥ÀæAiÀÄw¸ÀĪÀgÀÄ.
K£Éà AiÉÆÃd£É §AzÀgÀÆ zÁR¯ÉAiÀÄ°è AiÀıÀ¹éUÉƽ¹ PÉÆqÀĪÀgÀÄ.
C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ/d£À¥Àæw¤¢üUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀA§AzsÀ ±Á¯ÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ ªÀiÁvÀæ EgÀĪÀÅzÀÄ
¢£À¤vÀå C¢üPÁjUÀ¼À/d£À¥Àæw¤¢üUÀ¼À ¨Á®§rAiÀÄÄvÁÛ CªÀgÀ »AzÉ NqÁqÀÄwÛgÀĪÀgÀÄ.
vÀ£Àß PÁAiÀÄð¢AzÀ K£ÁzÀgÀÆ ¥ÀæAiÉÆÃd£À DUÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ §AiÀĸÀĪÀgÀÄ
¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ ªÉÃvÀ£À §AzÀgÉ ¸ÁPÀÄ. AiÀiÁgÀÄ K£ÁzÀgÀÆ ºÁ¼ÁVºÉÆÃUÀ° JA§ ¨ÁªÀ£É EgÀĪÀÅzÀÄ.
±Á¯Á CªÀ¢üAiÀÄ eÉÆvÉUÉ ¨ÉÃgÉ CªÀ¢üAiÀÄÆ zÉÊ»PÀªÁV CxÀªÁ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ±Á¯ÉAiÉÆA¢UÉ EgÀĪÀgÀÄ
¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV §gÀĪÀÅ¢®è. §AzÀgÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ±Á¯ÉAiÉÆA¢UÉ EgÀzÀªÀgÀÄ.
ªÀÄPÀ̼À ©¹AiÀÄÆl AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß GvÀÛªÀĪÁV C£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ¸ÀĪÀªÀgÀÄ.
ªÀÄPÀ̼À ©¹AiÀÄÆlzÉÆA¢UÉ vÁªÀÅ ºÉÆmÉÖ vÀÄA§ Hl ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ. ²PÀëPÀgÀ ©¹AiÀÄÆl AiÉÆÃd£É JAzÀÄ vÀ¥ÁàV CxÉÊð¹PÉÆAqÀªÀgÀÄ

«ªÉÃPÀ ¨ÉlÄ̽
vivekpy@gmail.com

No comments:

Post a Comment