ನಮ್ಮನು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಗಿನ ಓರೆ ಕೋರೆಯನು ತಿದ್ದಲು, ಬ್ಲಾಗಿಗೆನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು.. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹವನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪಲು - ಇ ಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ - kannada.info@gmail.com |.

Wednesday, October 30, 2013

ಧರ್ಮವೆಂಬ ದಾರಿಯೊಳಗೆ ::::
ಶಿವಪ್ರಸಾದ್,ಬೆಂಗಳೂರು

ದಯದ ಧರ್ಮದ ಮುಂದೆ
ದಾರಿ ಹೋಕರು ಇವರು
ಒದ್ದು ಬಿಟ್ಟಾನೂ ಬಸವ
ಇನ್ನಿವರಾಟಕೆ....

~pulse...

No comments:

Post a Comment