ನಮ್ಮನು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಗಿನ ಓರೆ ಕೋರೆಯನು ತಿದ್ದಲು, ಬ್ಲಾಗಿಗೆನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು.. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹವನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪಲು - ಇ ಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ - kannada.info@gmail.com |.

ಉದ್ಯೊಗ ಮಾಹಿತಿ

ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್(BMRCL)ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ


Source : http://www.freejobalert.com/bmrcl-jobs/17475/
http://www.bmrc.co.in/pdf/careers/Not8/Notification.pdfBMRCL Recruitment 2016 – Apply Online for 308 Maintainer, Operator & Engineer Posts: Government of India & Government of Karnataka, Bangalore Metro Rail Corporation Limited (BMRCL), Bangalore has given an employment notification for the recruitment of 308 Maintainer, Train Operator & Section Engineer vacancies in the Operation & Maintenance Wing of BMRCL. Eligible candidates can apply online on or before 11-07-2016. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee & how to apply are given below…
BMRCL Vacancy Details:
Total No of Posts: 308
Name of the Posts:

1. Maintainer: 72 Posts
2. Train Operator: 255 Posts
3. Section Engineer: 11 Posts

Age Limit: Candidates maximum age limit is 35 years for GM, 40 years for SC/ ST, Cat 1, 38 years for IIa, IIb, IIIa & III b & 50 years for Ex-Serviceman candidates as on 11-07-2016.
Educational Qualification: Candidates should possess Matriculation plus two years ITI in specific Engineering trade for Post 1, Engineering Degree/ Matriculation plus three years Diploma in Electrical Engineering/ Electrical & Electronics Engineering/ Telecommunications/ Electronics & Communication Engineering/ Electrical power Systems/ Industrial Electronics/ Instrumentation & Control Engineering/ Mechanical/ Applied Electronics & Instrumentation/ Computer Science & Engineering/ Civil Engineering/ equivalent qualification for post 2 & 3.
Selection Process: Candidates will be selected based on written test, document verification, kannada test & medical fitness test.
Application Fee: Candidates have to pay Rs. 300/- for SC/ ST & Rs. 700 /- for Others by Online/ SBI Branches through print out Challan at the nearest SBI branch.
How to Apply: Eligible candidates can apply online through website www.bmrc.co.in on or before 11-07-2016
Instructions to Apply online:
1.Before applying online candidate should have valid personal email ID & mobile no & scanned copies of Passport size photograph & signature
2. Log on to website www.bmrc.co.in
3. Click on “Careers”
4. Click on “Click here to Apply Online”
5. Fill all the details carefully & submit the Form
6. Take Print out of online application form for Future use.
Important Dates:
Last Date to Apply Online11-07-2016
Starting Date for payment of fee through Offline13-06-2016
Last Date for payment of Fee12-07-2016
Last Date for seeking clarification regarding rejection of application15-07-2016
Date to Download Hall Ticket05-09-2016
Date for Written Test18-09-2016
For more details like pay scale & other information click on the link given below…


Read more: BMRCL Recruitment 2016 - Apply Online for 308 Maintainer, Operator & Engineer Posts http://www.freejobalert.com/bmrcl-jobs/17475/#ixzz4BQq19mhz

3 comments: