ನಮ್ಮನು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಗಿನ ಓರೆ ಕೋರೆಯನು ತಿದ್ದಲು, ಬ್ಲಾಗಿಗೆನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು.. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹವನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪಲು - ಇ ಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ - kannada.info@gmail.com |.

Wednesday, October 30, 2013

ಅಪ್ಪನ ನೇಗಿಲ
ನಾ ಹೊತ್ತೆ
ಅಮ್ಮನ ಆಸೆಯ
ನಾ ಹೆತ್ತೆ...

ಇನ್ನೆದುರು
ಅವನಿದ್ದರೂ
ಸಾವೇ,..
ನನ್ನಿಚ್ಚೆಯ
ಮಚ್ಚಿಗೆ......
ಶಿವಪ್ರಸಾದ,ಬೆಂಗಳೂರು

No comments:

Post a Comment