ನಮ್ಮನು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಗಿನ ಓರೆ ಕೋರೆಯನು ತಿದ್ದಲು, ಬ್ಲಾಗಿಗೆನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು.. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹವನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪಲು - ಇ ಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ - kannada.info@gmail.com |.

Saturday, October 26, 2013

ನಮ್ಮವರಿಗೆ - ಶಿವ ಪ್ರಸಾದ,


ನಮ್ಮವರು
ಶಿವ ಪ್ರಸಾದ, 


ಸಾಲಕೊಡದವನ ಮುಂದೆ
ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತವರು
ನಮ್ಮವರು

ಪ್ಯಾಂಟು ಶರ್ಟಿಗೆ
ತೂತಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು
ಅವರೆಂಜಲಿಗೂ
ಇವರಂಜದೆ
ನೆಕ್ಕೀ
ನೆಕ್ಖೀ...
ಉಕ್ಕಿಬರುವ ದು:ಖಕ್ಕೂ
ಮಿಕ್ಕವರು
ಇವರು

ಅದೇ....
ಸಾಲಾ...ಗಿ

ನಿಂತವರು..

No comments:

Post a Comment