ನಮ್ಮನು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಗಿನ ಓರೆ ಕೋರೆಯನು ತಿದ್ದಲು, ಬ್ಲಾಗಿಗೆನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು.. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹವನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪಲು - ಇ ಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ - kannada.info@gmail.com |.

Sunday, October 13, 2013

ವೇಶ್ಯೆ

ಬೆವರಿಗೆ
ಸಾವೂ
ಒಣಗಿದಂತೆ

ಸಾಯದ
ಸಣ್ಣ ಬಾಡಿನ ದೇಹ
ತೂಕಕ್ಕಿಲ್ಲ
ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ...

No comments:

Post a Comment