ನಮ್ಮನು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಗಿನ ಓರೆ ಕೋರೆಯನು ತಿದ್ದಲು, ಬ್ಲಾಗಿಗೆನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು.. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹವನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪಲು - ಇ ಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ - kannada.info@gmail.com |.

ಬ್ಲಾಗಿನ ಉದ್ದೇಶ

ಕನ್ನಡ ನಾಡು - ನುಡಿಗೆ ದುಡಿದವರ ಬಗ್ಗೆ... ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ  ಪ್ರಯಾತ್ನವೆ..
ನಮ್ಮನು  ಮತ್ತು  ಬ್ಲಾಗಿನ  ಓರೆ ಕೋರೆಯನು  ತಿದ್ದಲು, ಬ್ಲಾಗಿಗೆನಲ್ಲಿ  ಬರೆಯಲು.. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹವನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು  ನಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪಲು  - ಇ ಮೇಲ್   ಕಳುಹಿಸಿ

kannada.info@gmail.com


ಇಂತಿ ನಿಮ್ಮ