ನಮ್ಮನು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಗಿನ ಓರೆ ಕೋರೆಯನು ತಿದ್ದಲು, ಬ್ಲಾಗಿಗೆನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು.. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹವನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪಲು - ಇ ಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ - kannada.info@gmail.com |.

Sunday, September 30, 2012

Truth...


I was your love once, you stay in my heart ever since / me really can not say.... you just remain there only hence?, but the holy truth will not get rub from our past.... // It may be your will though, i choose this way.... you may now with your new heart, myself is still sat in the bank of my eye drops bay / i do accept the fact that me do have none meaning in your dictionary now, well, how can i too do the same .... you know? my sole loved you just a sake of love ! // I was your love once, you stay in my heart ever since / me really can not say.... you just remain there only hence?, but truth will not get rub from our past.... yes that I was your love once! //

No comments:

Post a Comment