ನಮ್ಮನು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಗಿನ ಓರೆ ಕೋರೆಯನು ತಿದ್ದಲು, ಬ್ಲಾಗಿಗೆನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು.. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹವನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪಲು - ಇ ಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ - kannada.info@gmail.com |.

Tuesday, September 4, 2012

ವಂದೇ ಮಾತರಂ


ವಂದೇ ಮಾತರಂ
ಸುಜಲಾಂ ಸುಫಲಾಂ ಮಲಯಜ ಶೀತಲಾಂ
ಸಸ್ಯಶ್ಯಾಮಲಾಂ ಮಾತರಮ್ ||
ಶುಭ್ರಜ್ಯೊತ್ಸ್ನಾ ಪುಲಕಿತಯಾಮಿನೀಂ
ಪುಲ್ಲಕುಸುಮಿತ ಧ್ರುಮದಲ ಶೊಭಿನೀಂ
ಸುಹಾಸಿನೀಂ ಸುಮಧುರ ಭಾಷಿಣೀಂ
ಸುಖದಾಂ ವರದಾಂ ಮಾತರಂ ||
ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕಂಠ ಕಲಕಲ ನಿನಾದ ಕರಾಲೆ
ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ  ಭುಜೈರ್ಧೃತ ಖರಕರವಾಲೆ
ಅಬಲಾ ಕೆನೊ ಮಾ ಎತೊ ಬಲೇ
ಬಹುಬಲಧಾರಿಣೀಂ ನಮಾಮಿ ತಾರಿಣೀಂ
ರಿಪುದಲವಾರಿಣೀಂ ಮಾತರಂ ||
ತುಮಿ ವಿದ್ಯಾ ತುಮಿ ಧರ್ಮ
ತುಮಿ ಹೃದಿ ತುಮಿ ಮರ್ಮ
ತ್ವಂ ಹಿ ಪ್ರಾಣಾಃ ಶರೀರೇ
ಭಾಹುತೇ ತುಮಿ ಮಾ ಶಕ್ತಿ
ಹೃದಯೇ ತುಮಿ ಮಾ ಭಕ್ತಿ
ತೋಮಾರ ಈ ಪ್ರತಿಮಾ ಗಡಿ
ಮಂದಿರೇ ಮಂದಿರೇ ||
ತ್ವಂ ಹಿ ದುರ್ಗಾ ದಶಪ್ರಹರಣಧಾರಿಣೀ
ಕಮಲಾ ಕಮಲದಲ ವಿಹಾರಿಣೀ
ವಾಣೀ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನೀ ನಮಾಮಿ ತ್ವಾಂ
ನಮಾಮಿ ಕಮಲಾಂ ಅಮಲಾಂ ಅತುಲಾಂ
ಸುಜಲಾಂ ಸುಫಲಾಂ ಮಾತರಂ ||
ಶ್ಯಾಮಲಾಂ ಸರಲಾಂ ಸುಸ್ಮಿತಾಂ ಭೂಷಿತಾಂ
ಧರಣೀಂ ಭರಣೀಂ ಮಾತರಂ |
ವಂದೇ ಮಾತರಂ
~ ಬಂಕಿಮ ಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿ

2 comments:

 1. meaning - here

  Mother, I bow to thee!
  Rich with thy hurrying streams,
  bright with orchard gleams,
  Cool with thy winds of delight,
  Dark fields waving Mother of might,
  Mother free.

  Glory of moonlight dreams,
  Over thy branches and lordly streams,
  Clad in thy blossoming trees,
  Mother, giver of ease
  Laughing low and sweet!
  Mother I kiss thy feet,
  Speaker sweet and low!
  Mother, to thee I bow.


  Who hath said thou art weak in thy lands
  When the sword flesh out in the seventy million hands
  And seventy million voices roar
  Thy dreadful name from shore to shore?
  With many strengths who art mighty and stored,
  To thee I call Mother and Lord!
  Though who savest, arise and save!
  To her I cry who ever her foeman drove
  Back from plain and Sea
  And shook herself free.


  Thou art wisdom, thou art law,
  Thou art heart, our soul, our breath
  Though art love divine, the awe
  In our hearts that conquers death.
  Thine the strength that nervs the arm,
  Thine the beauty, thine the charm.
  Every image made divine
  In our temples is but thine.  Thou art Durga, Lady and Queen,
  With her hands that strike and her
  swords of sheen,
  Thou art Lakshmi lotus-throned,
  And the Muse a hundred-toned,
  Pure and perfect without peer,
  Mother lend thine ear,
  Rich with thy hurrying streams,
  Bright with thy orchard gleems,
  Dark of hue O candid-fair

  In thy soul, with jewelled hair
  And thy glorious smile divine,
  Lovilest of all earthly lands,
  Showering wealth from well-stored hands!
  Mother, mother mine!
  Mother sweet, I bow to thee,
  Mother great and free!

  ReplyDelete