ನಮ್ಮನು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಗಿನ ಓರೆ ಕೋರೆಯನು ತಿದ್ದಲು, ಬ್ಲಾಗಿಗೆನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು.. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹವನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪಲು - ಇ ಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ - kannada.info@gmail.com |.

Tuesday, September 18, 2012


ಗಣಪತಿ ಅಂದರೆ ಕಡಲೆ, ಗಣಪತಿ ಅಂದರೆ ಅಮ್ಮ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಬ್ಬದ ಅಡುಗೆ... ನಾನಲ್ಲೇ ಬಾಕಿ.... ನೀವೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಹಿಯನ್ನ ನಾಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕಿ!

ಹಬ್ಬದ ಶುಭ ಸಂಭ್ರಮ

No comments:

Post a Comment