ನಮ್ಮನು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಗಿನ ಓರೆ ಕೋರೆಯನು ತಿದ್ದಲು, ಬ್ಲಾಗಿಗೆನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು.. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹವನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪಲು - ಇ ಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ - kannada.info@gmail.com |.

Thursday, November 14, 2013

ನವಿರು ಕಲ್ಲು

¸ÀÆgÀå£ÉÆA¢UÉ ªÀiÁwV½AiÀÄĪÀÅzÉAzÀgÉ CzÀÄ MAzÀÄ CzÀÄâvÀ.EzÀÄ £À£ÀUÀjªÁzÁV¤AzÀ®Æ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ.¸ÀÆgÀå ¸ÀàA¢¸ÀÄvÁÛ£ÉÆà E®èªÉÇà DzÀgÉ £Á£ÁqÀÄvÀÛ¯Éà EgÀÄvÉÛãÉ..
GzÀ¬Ä¸ÀÄ GzÀ¬Ä¸ÀÄ N CgÀÄuÁ…
dUÀPÉ®è ¥À¸Àj¸ÀÄ ¤£À QgÀuÁ…
EzÀÄ PÉ®ªÀjUÉ vÀÄA¨Á ¨Á°±ÀªÁV PÁt§ºÀÄzÀÄ DzÀgÉ 24 ªÀµÀðzÀ AiÀÄĪÀPÀ¤UÉ 4 ªÀµÀðzÀ ¨Á®PÀ£ÁUÀĪÁ¸É. £À£ÀUÉ ¸ÀÆAiÀÄð ªÀÄAf¤AzÉüÀĪÀ zÁn, ªÉÆÃqÀUÀ½UɯÁè NPÀĽ JgÀZÀĪÀ PÀæªÀÄ J®èªÀÇ EµÀÖ.
NPÀĽ ¸ÀÆAiÀÄð£Á
£ÉÆÃrzÉ £Á

GdÄÓªÀ PÀuÉÆÚ¼ÀÄ DPÀ½¹
ªÉÆÃqÀPÉ ªÀÄÄzÀÄÝ
ªÉÆÃd£ÀÄ ªÀiÁr
JgÀZÀÄvÀ°zÀÝ
§tÚzÀ NPÀĽ

§UÉ §UÉ §tÚzÀ NPÀĽ

PÉýzÉ £Á£ÀÄ
DlPÉ §gÀ¯ÉÃ
ºÉüÀ¯Éà E®è
ªÀiÁvÀ£ÁqÀ¯Éà E®è..

ªÀÄvÉÛ ºÉÆÃUÀĪÉ
ªÀÄvÉÛ ºÉÆÃUÀĪÉ
JzÀÄÝ £ÁtÄ £À¸ÀÄPÀ¯ÉÃ
MzÀÄÝ PÉüÀĪÀ ªÀÄÄzÀÄÝvÀ£À¢
¸ÀĪÀÄä¤zÀÝ CªÀ¤UÉ…

¨Á®PÀ£ÁV¹zÀ D UÀÄqÀØPÉ,PÀ« £ÀÄ°zÁrzÀ, PÀ« £À°zÁrzÀ £À«gÀÄ , £À«®PÀ®Äè UÀÄqÀØPÉ…¤ÃªÀÇ §wÃðgÀ¯Áè…??????No comments:

Post a Comment