ನಮ್ಮನು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಗಿನ ಓರೆ ಕೋರೆಯನು ತಿದ್ದಲು, ಬ್ಲಾಗಿಗೆನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು.. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹವನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪಲು - ಇ ಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ - kannada.info@gmail.com |.

Monday, July 18, 2011

ಇವರು ನಮ್ಮವರು; -

ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮ ಬಾರಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಕಣ್ಮಣಿಗಳ ಅಪರೂಪದ ಚಿತ್ರ:
ಎಡದಿಂದ-ನಾಡಿಗೇರ್,ಜಿ ಬಿ ಜೋಷಿ,ಕೆ ವಿ ಅಯ್ಯರ್,ಆಲೂರು ವೆಂಕಟ ರಾವ್,ವಿ ಬಿ ನಾಯಕ್,ಕರ್ಣ
  
Krupe _ ಕನ್ನಡಿಗರ ಒಕ್ಕೂಟ - Face book

No comments:

Post a Comment