ನಮ್ಮನು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಗಿನ ಓರೆ ಕೋರೆಯನು ತಿದ್ದಲು, ಬ್ಲಾಗಿಗೆನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು.. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹವನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪಲು - ಇ ಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ - kannada.info@gmail.com |.

Monday, February 10, 2014

## ನನಗೆ ನಾ ಹೇಳಿಕೂಂಡೆ -

* ನಡೆ ಮತ್ತು ನುಡಿ ಒಂದಾಗಿರೇ ಬದುಕು. ಇಲ್ದೆದಿರೆ... ಅದು ಒಂದು ಬದುಕೇ ? 

* "ಬೆನ್ನುಡಿ "ಗಿಂತಲೂ "ಮುನ್ನುಡಿ" ಚಂದ

ಕೆಡಕು ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಕೆಡುಕು ಮಾಡಿದರೆ ನಾನೂ ಕೆಡುಕನೆ, 

## ನನಗೆ ನಾ ಹೇಳಿಕೂಂಡೆ

No comments:

Post a Comment