ನಮ್ಮನು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಗಿನ ಓರೆ ಕೋರೆಯನು ತಿದ್ದಲು, ಬ್ಲಾಗಿಗೆನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು.. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹವನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪಲು - ಇ ಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ - kannada.info@gmail.com |.

Friday, December 16, 2011

ಹೊಸದೊಂದು ವರ್ಷ ಹುಟ್ಟಲ್ಲಿದೆ


ಹೊಸದೊಂದು ವರ್ಷ ಹುಟ್ಟಲಿದೆ
ಹುಟ್ಟಿಬರಲಿ- ಹೊಸಕನಸು
ಹೊಸತ ಹೊಸೆಯುವತಿರುವ ಮನಸು
ಹೊಸತನಕೆ ತುಡಿಯುತಿರಲ್ಲಿ ಜೀವ

No comments:

Post a Comment