ನಮ್ಮನು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಗಿನ ಓರೆ ಕೋರೆಯನು ತಿದ್ದಲು, ಬ್ಲಾಗಿಗೆನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು.. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹವನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪಲು - ಇ ಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ - kannada.info@gmail.com |.

Saturday, April 23, 2011

ಇವರು ನಮ್ಮವರು;

ಇವರು ನಮ್ಮವರು," ಯಾರು ಇವರು"
ಇವರು ನಮ್ಮವರು; ತೆಲೆ ಬರಹದ ಕೆಳಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾರಣೆ 
ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದವರು, ಕನ್ನಡದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಸರನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಬೆಳಗಿದ ಎಲ್ಲರು  ನಮ್ಮವರು.

No comments:

Post a Comment