ನಮ್ಮನು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಗಿನ ಓರೆ ಕೋರೆಯನು ತಿದ್ದಲು, ಬ್ಲಾಗಿಗೆನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು.. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹವನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪಲು - ಇ ಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ - kannada.info@gmail.com |.

Friday, July 13, 2012

.... my honey

There may be many,
for you.... my honey//

No matter you are there or not,
i will wait weather it is cold or hot/
yes, you had spread your deep root....
of course it's in my lonely heart,
well i know, now you are some other's life's part//

There may be many,
for you.... my honey//

No comments:

Post a Comment