ನಮ್ಮನು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಗಿನ ಓರೆ ಕೋರೆಯನು ತಿದ್ದಲು, ಬ್ಲಾಗಿಗೆನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು.. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹವನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪಲು - ಇ ಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ - kannada.info@gmail.com |.

Friday, July 13, 2012

But tell me how?

May be i am not your life now,
but tell me....
is there any way to fade your
reflection by main, how?/

Not just an emotion it's true to my heart,
you, yes just you are always allowed in it's court/
indeed... you are inside this eyes frame,
you are the one who rules night in my dream//


May be i am not your life now,
but tell me....
is there any way to fade your
reflection by main, how?/

No comments:

Post a Comment