ನಮ್ಮನು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಗಿನ ಓರೆ ಕೋರೆಯನು ತಿದ್ದಲು, ಬ್ಲಾಗಿಗೆನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು.. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹವನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪಲು - ಇ ಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ - kannada.info@gmail.com |.

Friday, July 13, 2012

..... What's harm?

Being alone may be a course,
but without the shadow of your memories...
my life would have been too worse//


Enough humiliating situation it was for both
when we forced to face each other at again in train,
oh! it was breezing love at air again....
when we found both even now in rain!/
you rounded tight holding your new love's arm
still when i am freeze only in our old sweet dream....
though people calls mad and laugh at me....what's harm?//


Being alone may be a course,
but without the shadow of your memories...
my life would have been too worse//

No comments:

Post a Comment