ನಮ್ಮನು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಗಿನ ಓರೆ ಕೋರೆಯನು ತಿದ್ದಲು, ಬ್ಲಾಗಿಗೆನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು.. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹವನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪಲು - ಇ ಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ - kannada.info@gmail.com |.

Friday, July 13, 2012

At early morning....

Not again and again
let enough is enough.
you be remain in my heart/
i cant vanish you from there,
you know life is too short//


A drop of dew fell on my cheek at early morning,
was surprise to see already existing drop in my eye.....
that made it bit shocking/
till then it boast with it's nourishing beauty,
but realised now without your brand name.... on it
it won't have that surety//

Not again and again
let enough is enough.
you be remain in my heart/
i cant vanish you from there,
you know life is too short//

No comments:

Post a Comment