ನಮ್ಮನು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಗಿನ ಓರೆ ಕೋರೆಯನು ತಿದ್ದಲು, ಬ್ಲಾಗಿಗೆನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು.. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹವನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪಲು - ಇ ಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ - kannada.info@gmail.com |.

Saturday, May 14, 2011

ಜಂಗಲ್ ಬೂಕ್ - ಶೀಷಿಕೆ ಗೀತೆ

ಜಂಗಲ್ ಜಂಗಲ್ ಬಾತ್ ಚಲಿ ಹೈ, ಪತಾ ಚಲಾ ಹೈ
ಜಂಗಲ್ ಜಂಗಲ್ ಬಾತ್ ಚಲಿ ಹೈ, ಪತಾ ಚಲಾ ಹೈ
ಅರೆ ಚಡ್ಡಿ ಪಹೆನ್ ಕೆ ಫ್ಹೂಲ್ ಖಿಲಾ ಹೈ ಫ್ಹೂಲ್ ಖಿಲಾ ಹೈ
ಅರೆ ಚಡ್ಡಿ ಪಹೆನ್ ಕೆ ಫ್ಹೂಲ್ ಖಿಲಾ ಹೈ ಫ್ಹೂಲ್ ಖಿಲಾ ಹೈ

ಜಂಗಲ್ ಜಂಗಲ್ ಪತಾ ಚಲಾ ಹೈ
ಚಡ್ಡಿ ಪಹೆನ್ ಕೆ ಫ್ಹೂಲ್ ಖಿಲಾ ಹೈ
ಜಂಗಲ್ ಜಂಗಲ್ ಪತಾ ಚಲಾ ಹೈ
ಚಡ್ಡಿ ಪಹೆನ್ ಕೆ ಫ್ಹೂಲ್ ಖಿಲಾ ಹೈ
ಏಕ್ ಪರಿಂದ ಹೈ ಶರ್ಮಿಂದ ತಾ ವೋ ನಂಗಾ,
ಐ ಇಸಸೇ ತೋ ಅಂದೇ ಕೇ ಅಂದರ್ ತಾ ವೋ ಚಂಗಾ,
ಸೋಚ್ ರಹಾ ಹೈ ಬಾಹರ್ ಅಖಿರ್ ಕ್ಯೂ ನಿಕಲಾ ಹೈ
ಅರೆ ಚಡ್ಡಿ ಪೆಹನ್ ಕೇ ಫ್ಹೂಲ್ ಖಿಲಾ ಹೈ ಫ್ಹೂಲ್ ಖಿಲಾ ಹೈ 

ಜಂಗಲ್ ಜಂಗಲ್ ಪತಾ ಚಲಾ ಹೈ
ಚಡ್ಡಿ ಪಹೆನ್ ಕೆ ಫ್ಹೂಲ್ ಖಿಲಾ ಹೈ
ಜಂಗಲ್ ಜಂಗಲ್ ಪತಾ ಚಲಾ ಹೈ
ಚಡ್ಡಿ ಪಹೆನ್ ಕೆ ಫ್ಹೂಲ್ ಖಿಲಾ ಹೈ

krupe : Shri harsha hegde

No comments:

Post a Comment