ನಮ್ಮನು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಗಿನ ಓರೆ ಕೋರೆಯನು ತಿದ್ದಲು, ಬ್ಲಾಗಿಗೆನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು.. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹವನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪಲು - ಇ ಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ - kannada.info@gmail.com |.

Sunday, December 30, 2012

ಹಗಲು..?


ರಾತ್ರಿಯೋ ಕತ್ತಲು,,,,, ಸರಿ

 ಆದರೆ..... ಹಗಲು ಕತ್ತಲಾದರೆ?

No comments:

Post a Comment