ನಮ್ಮನು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಗಿನ ಓರೆ ಕೋರೆಯನು ತಿದ್ದಲು, ಬ್ಲಾಗಿಗೆನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು.. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹವನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪಲು - ಇ ಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ - kannada.info@gmail.com |.

Saturday, December 1, 2012

ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ ಗಣೇಶ್ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ ಗಣೇಶ್ ಅವರು 2012 ನವೆಂಬರ್ 30, ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ಮತ್ತು 2ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ತುಂಬುಗನ್ನಡ ಶತಾವಧಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯ.

No comments:

Post a Comment