ನಮ್ಮನು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಗಿನ ಓರೆ ಕೋರೆಯನು ತಿದ್ದಲು, ಬ್ಲಾಗಿಗೆನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು.. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹವನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪಲು - ಇ ಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ - kannada.info@gmail.com |.

Friday, May 27, 2016

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭೋಚಿತ ನಿರ್ಧಾರ ಉಳಿದವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ


No comments:

Post a Comment