ನಮ್ಮನು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಗಿನ ಓರೆ ಕೋರೆಯನು ತಿದ್ದಲು, ಬ್ಲಾಗಿಗೆನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು.. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹವನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪಲು - ಇ ಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ - kannada.info@gmail.com |.

Saturday, June 25, 2011

JµÀÄÖ ºÉZÀÄÑ D±É¥ÀqÀÄ«AiÉÆà CµÀÄÖ ¤gÁ±É PÁ¬ÄÝzÉ.      ... £ÁtÄßr
  G½AiÀÄĪÀÅzÉà M¼ÉîAiÀÄ QÃwð.      ... £ÁtÄßr
  zÉÆqÀØ PÀ¼Àî£É ¸ÀtÚ PÀ¼Àî£À£ÀÄß UÀ®ÄèUÀA§PÉÌ ¤°è¸ÀÄvÁÛ£É.      ... £ÁtÄßr
  avÁ aAvÉUÀ¼ÉgÀzÀÆ MAzÉÃ.      ... £ÁtÄßr
  ¸ÀªÀÄAiÀÄ, ªÉÃ¼É PÁ®UÀ¼Éà §ºÀÄzÉÆqÀØ aQvÀìPÀ.      ... £ÁtÄßr
  d£ÉÛAiÀÄ PÀgÉAiÉÄà F±ÀégÀ£À PÀgÉ.      ... £ÁtÄßr
  vÀ¥Éà£ÀÄߪÀÅzÉà MAzÀÄ CAzsÀvÀé. DzÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀ PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ ¸ÀAvÁ£ÀªÀ£ÀÄß ºÀÄnÖ¸ÀÄvÀÛzÉ.      ... £ÁtÄßr
  CªÀºÉüÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉæëÄUÀ¼ÉgÀqÀÆ PÀÄgÀÄqÀÄUÀ½ªÉ.      ... £ÁtÄßr
  zsÀ£ÀªÀÅ §Ä¢ÞªÀAvÀ£À ZÁPÀj ªÀiÁrzÀgÉ ªÀÄÆRð£À ªÉÄÃ¯É D½PÉ £ÀqɸÀÄvÀÛzÉ.      ... £ÁtÄßr
  AiÀiÁªÀ£ÀÄ CvÀåAvÀ zsÀ£ÀªÀAvÀ£ÉÆà CªÀ£Éà CvÀå¢üPÀ ¤UÀðwPÀ£ÀÄ.      ... £ÁtÄßr
  F±ÀªÀgÀ£À ©Ã¸ÀĪÀPÀ®Äè ¸ÁªÀPÁ±ÀªÁV wgÀÄUÀÄwÛzÉAiÀiÁzÀgÀÆ CzÀÄ ¸ÀuÁÚV ©Ã¸ÀÄvÀÛzÉ.      ... £ÁtÄßr
  ºÉÆ® ºÁ¼ÁzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¼À-ºÀ½¸ÀĪÀÅzÀjAzÉãÀÄ ? ªÉÆzÀ®Ä JZÀÑj¸À¨ÉÃPÀÄ.      ... £ÁtÄßr
  ¥ÀwAiÀÄÄ AiÀiÁªÁUÁzÀgÀÆ MAzÉÆAzÀÄ ¸À° PÀÄgÀÄqÀ ªÀÄvÀÄÛ QªÀÅqÀ£ÁUÀ¨ÉÃPÁUÀĪÀÅzÀÄ.      ... £ÁtÄßr
  ªÉÆzÀ®Ä ¤Ã£ÀÄ §zÀ¯ÁUÀÄ DUÀ ¨sÁUÀå vÁ£Éà §zÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.      ... £ÁtÄßr
  D®¸ÀåªÀÅ ¨ÁV°¤AzÀ ¥ÀæªÉò¹zÀgÉ ¥ÉæêÀĪÀÅ QlQ¬ÄAzÀ N¢ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ.      ... £ÁtÄßr
  §qÀvÀ£ÀªÉ£ÀÄߪÀÅzÉãÀÆ £ÁaPÉ ¥ÀqÀĪÀAxÀzÀÝ®è. DCzÀgÉ §qÀvÀ£ÀPÉÌ ®fÓvÀ£ÁUÀĪÀÅzÉà ®eÉÓ.      ... £ÁtÄßr
  zÁ¤AiÀÄ®èzÀ zsÀ£ÀªÀAvÀ£ÀAvÀºÀ §qÀªÀ E£ÉÆߧâ¤ß®è.      ... £ÁtÄßr
  UÉÆÃqÉUÀÆ Q«UÀ½gÀÄvÀÛªÉ.      ... £ÁtÄßr
  AiÀiÁgÁzÀgÀÆ £À£ÀUÉ MAzÀÄ ¸Áj ªÉÆøÀUÉƽ¹zÀgÉ CªÀjUÉ ¢üPÁÌgÀ. CªÀ£Éà JgÀqÀ£Éà ¨Áj ªÉÆøÀUÉƽ¹zÀgÉ £Á£Éà £ÁaPÉ E®èzÀªÀ£ÀÄ.      ... £ÁtÄßr
  zsÀÆvÀð¤UÉ ªÉÆøÀUÉƽ¸ÀĪÀÅzÉãÉÆà zsÀÆvÀðªÉà C®è.      ... £ÁtÄßr
  «±Áé¸ÀWÁvÀ¢AzÀ ¥ÁgÁUÀ®Æ AiÀiÁªÀ AiÀÄÄQÛAiÀÄÆ E®è.      ... £ÁtÄßr
  ¸ÀAvÉÆõÀªÀÅ MAzÀÄ ¸ÁAgÁdåQÌAvÀ ºÉZÁÑzÀÄzÀÄ.      ... £ÁtÄßr

No comments:

Post a Comment