ನಮ್ಮನು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಗಿನ ಓರೆ ಕೋರೆಯನು ತಿದ್ದಲು, ಬ್ಲಾಗಿಗೆನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು.. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹವನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ನಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪಲು - ಇ ಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ - kannada.info@gmail.com |.

Sunday, March 17, 2013

ಜೀವನ


ಜೀವನ ಹುಮ್ಮಸು
.......ಹುಮ್ಮಸು ಜೀವನವಲ್ಲ

ನಗುವ ಜೀವನವಿರಲ್ಲಿ
.......ಜೀವನ ನಗುವಗದಿರಲ್ಲಿ

No comments:

Post a Comment